پلان استراتیژیک

هدف و کارکرد پلان استراتیژیک انکشاف اقتصادی شاروالی هرات:

لینک دانلود...

پلان انکشاف اقتصادی با درنظرداشت اصول ارائه و بهبود خدمات شهری معیاری، اعمار و بهبود زیر بناهای شهری و محیط زیست، ایجاد هماهنگی و روابط همه جانبه همرای شهروندان و ادارات مستقل، دونرها و سکتور خصوصی و تمرکز بر روی ازدیاد عواید شاروالی به هدف ایجاد میکانیزم موثر همکاری و مشارکتی شاروالی با سکتور خصوصی, ایجاد فرصت‌های کاری و سرمایه گذاری برای شهروندان, و ایجاد منابع عایداتی جدید، رشد و انکشاف اقتصادی شاروالی هرات تدوین می‌گردد.
کارکرد پلان انکشاف اقتصادی در چند بعد مهم حایز اهمیت است:
ابزار پلانگذاری: پلان گذاری عبارت است از پروسه تشخیص و تعریف اهداف، تعین فعالیت های توام با زمانبندی تطبیق آن، طراحی وضعیت مطلوب و تدارک اقدامات و وسایل جهت تحقق اهداف می‌باشد. پلان انکشاف اقتصادی, اساسی برای پلانگذاری استراتیژیک بوده، باعث ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های شاروالی شده و در مصرف بودجه شفافیت را بوجود می‌آورد.
ابزار مدیریت: داشتن پلان جامع، همه‌جانبه و قابل فهم یکی از جمله اساسات مدیریت در یک سازمان می‌باشد، که هر کارمند بر روشنایی آن فعالیتهای خویش را تنظیم و به امور اداره به صورت اساسی می‌تواند رسیده گی نماید، بالخصوص به ادارات و تصدیهای عام المنفعه مثل شاروالی، و پلان انکشاف اقتصادی در حقیقت به عنوان یک دورنمای فعالیتهای اقتصادی و انکشافی کاربرد داشته و عملکردهای این سازمان را درراستای خدمتگذاری برای شهروندان هرات سوق می‌دهد.
ابزار بازاریابی شهری: پلان انکشاف اقتصادی راه را برای تبدیل شدن شهر به یک مرکز تجارت با معرفی پروژههای عام المنفعه و کارا باز نموده و زمینه را فراهم می‌سازد تا سکتور خصوصی و دیگر تمویل کنندگان نقش فعال در بازسازی شهرداشته باشند. زمانی شاروالی هرات به این هدف خواهد رسید که این پلان به دسترس تمام ذینفعان و ادارات و مشترکین این اداره از طریق رسانههای اجتماعی چاپی و غیرچاپی و از طریق شبکههای اجتماعی قرار گرفته و هرشخص به عنوان شهروند این شهر در مورد پلان‌ها و پروژهها اطلاعات کافی بدست آورند، که این امر باعث ایجاد شفافیت بیشتر در مورد فعالیتهای ادارات دولتی گردیده و ازجانب دیگر مشترکین و یا ذینفعان می‌توانند در تطبیق این پلانها همکاری نمایند.