معلومات نواحی

Herat City Boundaries

 

در این صفحه معلومات نواحی شهری را مطالعه کرده می‌توانید، برای مشاهدۀ فایل‌ها را دانلود نمائید.

معلومات ناحیه اول شهر (Download)

معلومات ناحیه دوم شهر (Download)

معلومات ناحیه سوم شهر (Download)

معلومات ناحیه چهارم شهر (Download)

معلومات ناحیه پنجم شهر (Download)

معلومات ناحیه ششم شهر (Download)

معلومات ناحیه هفتم شهر (Download)

معلومات ناحیه هشتم شهر (Download)

معلومات ناحیه نهم شهر (Download)

معلومات ناحیه دهم شهر (Download)

معلومات ناحیه یازدهم شهر (Download)

معلومات ناحیه دوازدهم شهر (Download)

معلومات ناحیه سیزدهم شهر (Download)

معلومات ناحیه چهاردهم شهر (Download)

معلومات ناحیه پانزدهم شهر (Download)