پلان انکشافی سالانه

پلان انکشافی سالانه شاروالی هرات که هر ساله برنامه‌ریزی می شود، قرار شرح ذیل است.
این پلان را به زبان اصلی آن یعنی دری مطالعه نمائید: دانلود