لست پروژه های انکشافی

فهرست پروژه های انکشافی سال مالی ۱۳۹۸ شاروالی هرات - (دانلود)

فهرست پروژه های انکشافی انتقالی سال مالی ۱۳۹۷ به سال مالی ۱۳۹۸ (دانلود)