مقرره ها

شما میتوانید مقرره ها مورد نیاز خویش را با فشار دادن روی گزینه مورد نظر مقرره ی مورد نظر خود را دریافت نمائید.

یاد داشت: متن مقرره ها بر بنیاد نسخۀ اصلی است.

- مقرره‌ی اخذ محصول صفائی

- مقرره‌ی ارزیابی اثرات محیط زیستی

- مقرره‌ی امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی

- مقرره‌ی اضافه کاری کارکنان خدمات ملکی

- مقرره‌ی تثبیت کرایه ملکیت‌های شاروالی

- مقرره‌ی تنظیم امور مالی و مصارف عامه