کمیته رسیدگی به شکایات

کمیته سمع و رسیدگی به شکایات شهروندان به عنوان بزرگترین مرجع اداری شاروالی هرات که هر هفته یکبار جلسات آن برگزار می‌گردد.
این کمیته متشکل از شاروال شهر، رؤسای "حکومتداری شهری"، "خدمات تخنیکی و سکتوری" و "عواید، محاسبه و امور اداری" بوده که طی جلسات متداوم خود، براساس دستور شاروال شهر به شکایات رسمی و دارای اسناد مؤثق رسیدگی می‌کنند.
این کمیته براساس یک رهنمود و طرزالعمل قانونی به شکایات عاجل شهروندان نیز رسیدگی می‌نماید.
شکایات شهروندان از طریق درخواستی‌های رسمی، صفحات اجتماعی، صندوق شکایات و تماس به شمارۀ ۱۱۵ شاروالی هرات دریافت شده و از طریق این کمیته به آن‌ها رسیدگی صورت می‌گیرد.

Complaint Handling Committee
کمیته رسیدگی به شکایات شهروندان