کمیته جندر و جوانان

کمیته جندر و جوانان شاروالی هرات که در هر ماه یکبار جلسۀ آن برگزار می‌گردد، به‌منظور تحقق حقوق جوانان به‌خصوص زنان هم از در سطوح این اداره و یا در سطح محلات نواحی شهری ایجاد گردیده است.
این کمیته طرح‌ها، مشکلات، پیشنهادات و نظریات جوانان شهر را جمع‌آوری کرده و در جلسات اداری شاروالی هرات و شورای مشورتی این اداره مطرح می‌نماید.
اعضای این کمیته شاروال شهر، رئیس حکومتداری شهری، آمر حکومتداری شهری، کارشناس جندر، جوانان و معاون و اعضای شورای مشورتی شهر هستند.

Gender and Youth Committee
کمیته جندر و جوانان