پالیسی ها

شما میتوانید پالیسی‌ها مورد نیاز خویش را با فشار دادن روی گزینه مورد نظر مقرره ی مورد نظر خود را دریافت نمائید.
یادداشت: متن پالیسی‌ها بر بنیاد نسخۀ اصلی است.

پالیسی ادارات محلی

پالیسی مبارزه با فساد اداری

پالیسی ملی مشارکت عامه و سکتور خصوصی