کمیسیون نظم و انظباط شهری

کمیسیون انظباط شهری یا همان کمیسیون انسجام شهری که در گذشته از آن یاد می‌شد، بزرگترین مرجع نظم‌دهی به امور شهری است.
این کمیسیون متشکل از مقام ولایت، شاروالی شهر، شورای مشورتی شهر، فرماندهی پولیس، ترافیک، صحت عامه و محیط زیست است.
از وظایف عمدۀ این کمیسیون می‌توان از نظم‌دهی به امور بازارها، مراکز تجارتی، خطوط ترافیکی و عبور وسایط نقلیه، جمع‌آوری سد معابر و ازین دست موارد نامبرد.
کمیسیون انظباط شهری تحت رهبری مقام ولایت و شاروالی شهر تصامیم اساسی را اتخاذ نموده و برای اجرائی شدن آن اقدام می‌کنند.

Urban Order and discipline Commission
کمیسیون نظم و انظباط شهری