بورد مشورتی

و یا شورای مشورتی شاروالی هرات
شورای مشورتی شاروالی هرات به عنوان بزرگترین مجمع مردمی در سطح شهر مکلف به نظارت از کارکرد و مشوره‌دهی در عرصه‌های انکشافی، اجتماعی، رشد عواید، ترتیب بودجه، آگاهی‌دهی و بسیاری از موارد مربوط به اداره شاروالی را دارد.
این شورا ۴۵ عضو انتخابی داشته و متشکل از اعضای انتخابی از شوراهای محلی و شوراهای گذر در سطح نواحی شهری، نمایندگان جوانان، زنان، معارف، صحت عامه و ... می‌باشند.
این شورا تحت رهبری شاروال شهر بوده و معاونین و اعضای آن سالانه طی یک انتخابات عمومی در سطح محلات، نهادها و ادارات برگزیده می‌شوند.

Herat Municipal Advisory Council
شورای مشورتی شاروالی هرات