کلنی پرمختیایی پلان

د هرات ښاروالۍ کلنی پرمختیایی پلان چې هر کال پلي کیږي.

دا د دري ژبې لخوا لینک کې دی: ډاونلوډ