کمیته شاروالی مکتب

کمیته‌های شاروالی‌های مکاتب شهری که از جانب شاروالی شهر ایجاد می‌گردند، به‌منظور تحقق فرهنگ شهرنشینی و آموزش آن از سطوح ابتدائی جامعه تشکیل یافته‌اند.
تاکنون در شهر هرات ۲۰ کمیته شاروالی در مکاتب پسرانه و دخترانه ایجاد شده که در هر مکتب یک شاروال، معاون و مسئولان تنظیف و سرسبزی براساس انتخابات میان دانش‌آموزان برگزیده شده‌اند.
آگاهی‌دهی به دانش‌آموزان در مورد پاکی و نظافت شهر، محیط زیست، پارک‌های تفریحی و بهسازی مکاتب از اهداف اساسی این طرح بوده و ایجاد این کمیته‌ها می‌تواند دیدگاه شاروالی را در امر رشد فرهنگ شهرنشینی از دانش‌آموزان گرفته تا بزرگسالان تحقق بخشد.

Municipal school committees
کمیته‌های شاروالی‌های مکاتب شهری