قوانین

شما میتوانید قوانین مورد نیاز خویش را با فشار دادن روی گزینه مورد نظر قانون مورد نظر خود را دریافت نمائید.

یاد داشت: متن قوانین بر بنیاد نسخۀ اصلی است.

- قانون شاروالی‌ها
- قانون شهرسازی و مسکن
- قانون استملاک
- قانون تنظیم امور زمین‌داری
- قانون کارکنان خدمات ملکی
- قانون دسترسی به اطلاعات
- قانون مشارکت عامه و خصوصی