له موږ سره اړیکه

له موږ سره اړیکه

د شاروالی مطبوعاتی مسئول معرفی:

Mohammad Younes Ahmadi - محمد یونس احمدی

اسم او تخلص: محمدیونس احمدی

ایمیل آدرس: (unisahmady.com@gmail.com)

شماره تماس: 0799094708