قوانین

تاسو کولی شئ هغه مقررات ترلاسه کړئ چې تاسو یې غواړئ په اختیار باندې کلیک کولو سره.

یادونه: د قواعدو متن د اصلي نسخې پراساس دی.

- قانون شاروالی‌ها
- قانون شهرسازی و مسکن
- قانون استملاک
- قانون تنظیم امور زمین‌داری
- قانون کارکنان خدمات ملکی
- قانون دسترسی به اطلاعات
- قانون مشارکت عامه و خصوصی