د پرمختیایی پروژو لیست

د هرات ښاروالۍ د ۱۳۹۸ مالي کال لپاره د پراختیایی پروژو لیست - Download

د مالي کال څخه تر مالي کال ۱۳۹۷ پورې د لیږد د پرمختیایی پروژو لیست (Download)