د ناحیو معلومات

Herat City Boundaries

 

پدې توگه کې تاسو کولی شئ د ناحيې حدود وټاکئ او د معلوماتو فایل ډاونلوډ کړئ.

د لومړۍ ناحیۍ نمایش (Download)

د دوهم ناحیۍ نمایش (Download)

د دریمې ناحیۍ نمایش (Download)

د څلورمې ناحیۍ نمایش (Download)

د پنځم ناحیۍ نمایش (Download)

د شپږم ناحیۍ نمایش (Download)

د اوومې ناحیۍ نمایش (Download)

د اتم ناحیۍ نمایش (Download)

د نهمې ناحیۍ نمایش (Download)

د لسمې ناحیۍ نمایش (Download)

د یولسمې ناحیۍ نمایش (Download)

د دولسمې ناحیۍ نمایش (Download)

د دیارلسمې ناحیۍ نمایش (Download)

د څوارلسمه ناحیۍ نمایش (Download)

د پنځه لسمه ناحیۍ نمایش (Download)