د ستراتیژیک پرمختګ پلان

د هرات ښار ستراتیژیک چوکاټ د هرات ترټولو لوی پرمختیایی پلان (ماسټر پلان) دی.
انګلیسي نسخه (دانلود)