مدیریت کنترول

مدیر کنترول: امیر شاه نورزائی

شماره تماس با مدیریت : 0799800724

                                              233635

تعداد پرسونل: 3 نفر

 

 

وظایف مدیریت کنترول ریاست شاروالی

  • کنترول و برسی از کلیه امورات عواید ریاست شاروالی
  • مصارفات از قبیل معاشات ، خریداری ها ،  ملکیت های شاروالی و اجاره ها
  • چک کردن صفایی ها ، قراردادها و بلبوردها