مدیریت محاسبه

مدیر محاسبه: سید داوود سادات

شماره تماس با مدیریت: 0799252945

                                    223193

تعداد پرسونل: 11 نفر

وظایف مدیریت محاسبه ریاست شاروالی

  • حواله جات مصارف عادی و انکشافی
  • توزیع معاشات پرسونل