پروژه های جاری

پروژه های درحال جریان :

برق رسانی شهرک شیدایی

 

 

 

 

ادامه نصب سولر ها در نواحی شهر

 

 

 

 

 

آسفالت جاده های شهرک شیدایی

 

 

 

 

 

اعمار تعمیر ناحیه هشتم و اول

 

 

اعمار یکصد متر دیوار استنادی

 

 

اعمار 300 متر کانال فاضلاب به مقطع کوچک