مصارف

مصارف سه ربع سال 1390

ربع اول /44661115-

ربع دوم / 44945224-

ربع سوم /192407191-

میزان عمومی : /282013530-