عواید

بخش عواید:

مدیریت عواید با داشتن کارمندان نسبتا ماهر توانسته که قسمآ  سیستم محاسباتی عواید را کمپیوتراز -مراحل اداری عوایدی را ساده تر ولوایح طرح  چشمه های جدید عوایدی ایجادنماید . ازطرف دیگر .ارائه خدمات شاروالی تاحدودی تاثرات خوبی را برعواید شاروالی بجا گذاشته چنانچه درسا1389عواید شاروالی به 257میلون رسیده بود که تقریبا 120 % نسبت به سال قبل افزایش رانشان میدهد.باید خاطر نشان ساخت که ارتقا ظریف که از طریق موسسات همکارنیز برای کارمندان شاروالی آموزش های را فراهم نموده و همچنان عواید سا 1389 به 326 میلیون افغانی رسیده است.

عواید سال 1388 مبلغ /145610534-

عواید سال 1389 مبلغ/ 257567222-