تماس با ما

شما می توانید معلومات مورد نظر خود را از مدیر سایت شاروالی هرات جویا شوید.

     ایمیل: Info@herat-m.gov.af

شماره تماس‌ : 009340223169