پروژه های تکمیل شده

 1. پروژه 15 کیلومتر اسفالت جاده های شهر 
 2. اسفالت  10 کلیومتر در ساحه شهرک شیدائی مربوط ناحیه هشتم
 3. پروژه اعمار جویچه های کنار سرک های عمومی نواحی 9 -5- اول  بطول 3500متراز درب ملک الی چوک سینما واز چوک گلها الی بانک خون
 4. پروژه ساخت 25 پایه  پلچک ها در نواحی 5-1-و9 ازچوک گلها الی جاده بانک خون
 5. پروژه موزئیک کار ی پیاده رو های درب ملک الی چوک سینما جریان دارد
 6. اعمار یک باب فاتحه خانه در ناحیه ششم گذر داکتر فضلی
 7. اعمار 7کلیومتر کانال به مقطع کوچک در نواحی مختلف
 8. اعمار 800مترکانال بزرگ  گوالیان  جکان که کار آن جریان دارد
 9. 4کیلو مترجغل اندازی  در محلات مختلف  درجریان است 
 10. اسفالت چوک گلها بمساحت 4850متر مربع مربوط ناحیه پنجم
 11. نصب 400پایه سولر بخاطر روشنائی جاده های  عمومی استفاده از انرژی آفتاب  ازمحل حوض کرباس ناحیه نهم الی چوک گلها که کار آن جریان دارد.
 12. اعمار تعمیر جدیدناحیه هشتم – واول .کار آن جریان دارد.
 13. اعمار 300متر کانال فاضل آب به ناحیه دوم .کارآن جریان دارد .
 14. اعمار دیوار استنادی به کوچه کارته .

 

 1. تهیه وترتیب پروفایل شاروالی و پلان نکشافی سال 1391 ریاست شاروالی
 2. تهیه و ترتیب پلان انکشافی ظرفیت های شاروالی برای 4سال آینده .
 3. تهیه وتر تیب بودجه وتشکیل ریاست شاروالی
 4. تدویر ورکشاپهای کوتاه مدت برای  انجنیران ریاست ساختمانی بخاطر ارتقآ ظریف کارمندان از طریق دفتر RAMP UP
 5. شروع کا راعمار یک باب تعمیراداری  برای نواحی  اول – هشتم .
 6. احداث دریناژهای نواحی 2 ، 5 ، 7 به طول 3500 متر
 7. موزائیک پیاده رو های نواحی 2 ، 5 ، 7 به طول 3500 متر
 8. احداث پلچک در نواحی مختلف ( 230 باب )
 9. آسفالت خیابان ها در نواحی مختلف به طول 45000 متر
 10. اعمار تعمیر اداری ناحیه اول ( 1 باب )
 11. اعمار تعمیر اداری ناحیه چهارم ( 1 باب )
 12. اعمار کانال های بمقطع بزرگ در نواحی 3 ، 4 ، 6 ، 8 به طول 2000 متر
 13. احداث خیابان بدیل منارها در ناحیه 5 به طول 1200 متر
 14. نصب چراغ های سولر در نواحی مختلف به تعداد 700 پایه
 15. ترمیم هوتل تخت سفر در ناحیه 5
 16. نصب لوحه الکترونیکی حسابدهی در مرکز شاروالی