آمار و ارقام

تعداد نفوس تعداد مردها تعداد زن ها تعداد گذر ناحیه شاروالی
41810 20900 20910 17 اول
51084 26364 24720 22 دوم
30324 166727 13597 14 سوم
38680 16300 22380 18 چهارم
101700 44700 57000 17 پنجم
60000 28000 32000 26 ششم
183175 84962 98213 29 هفتم
55000 25000 30000 27 هشتم
77214 36814 40370 26 نهم
69517 34060 35457 24 دهم
68050 31570 36480 27 یازدهم
71650 38280 33370 28 دوازدهم
مجموع نفوس تقریبی : 848204
مجموع نفوس مردها : 403677
مجموع نفوس زن ها : 444497
مجموع تعداد گذرها : 275