آمریت خدمات اجتماعی و کلتوری

هدف آمریت خدمات اجتماعی و کلتوری:
نظارت و کنترل  از رساندن خدمات جهت رشد و تقویت فعالیت های فرهنگی اجتماعی و کلتوری، حقوقی  و خدماتی.
مسؤلیت‌های وظیفه‌ای:
1) ترتیب پلان کاری مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست نیل  به اهداف تعین شده اداره .
2) همکاری با ادارات ذیربط جهت رشد  وتقویت فعالیت های ورزشی  و امحای بی سوادی ، رشد  آموزش مهارت ها ، معیشت 
3) مهارتها حرفه‌ای برای ساکنین شهر .
4) همکاری در رشد برنامه آموزش برای ساکنین جهت آگاهی از امور صحی ، حفظ الصحه ، مراعات اصول صحی بمنظور جلوگیری از امراض و پیشبرد یک زندهگی مرفع .
5) حصول اطمینان از تکفین  و تدفین اموات مجهول الهویه و لاوارث به ضورت مجانی به همکاری ادارات ذیربط 
6) اتخاذ تدابیر جهت همکاری موثر در امر مبارزه علیه بی سوادی ، بالای بردن سطح تعلمیات عمومی و فرهنگی، آموزش مسلکی مردم، انکشاف شبکه‌های خدمات اجتماعی، مدارس تعلیمات عمومی و مسلکی و کتابخانه‌ها در ساحه مربوطه به وسیله اداره ذیربط.
7) با همکاری ادارات ذیربط ،تاسیس کتابخانه ها  و مراکز آموزش حرفوی 
8) اجرای سایر امورکاری که از جانب امر مافوق  به وی سپرده می شود 
9) ارائه گزارش از چگونگی اجراات بخش مربوطه به امر مافوق 
10) نظارت و کنترل از عرضه خدمات به مراجعین 
11) حصول اطمینان  از تطبیق موارد حقوقی ، نورم های خدماتی  ، آگاهی عامه و کلتوری 
12) حصول از تطبیق از عرضه خدمات ارگستر و سایر خدمات اجتماعی 
13) نظارت از تطبیق و جمع آوری عواید لوایح اشتهاری 
14) اجرای سایر وظایف  بر حسب هدایت امرین ذیصلاح مربوط به وظیفه مطابق قوانین، مقررات، اهداف وزارت/اداره.