آمریت ناحیه یازدهم

مدیر عمومی ناحیه یازدهم:

شماره تماس با مدیریت:

تعداد پرسونل:

تعداد گذرهای این ناحیه:27 گذر

مجموع نفوس : 68050 نفر

تعداد نفوس مرد ها: 31570 نفر

تعداد نفوس زن ها: 36480 نفر

تعداد معلولین: 405 نفر

تعداد معتادین: 299 نفر

فیصدی اشخاص باسواد: 32 فیصد

فیصدی اشخاص بی سواد: 68 فیصد

مکاتب دولتی : 4 مکتب

مکاتب خصوصی: 9 مکتب

مدارس دینی: 9 مدرسه

زیارتگاها: 6 آرامگاه

کودکستان های خصوصی: 1 کودکستان

مراکز امنیتی : 3 مرکز

آبدات تاریخی: 5 آبده تاریخی

تعداد کلینیک های دولتی : 1 کلینیک

تعداد داروخانه ها : 9 دربند

اماکن دولتی: 3 نقطه

اماکن ورزشی : 1 محل

اماکن تفریحی : 2 پارک

تعداد خانه ها: 6800 دربند

تعداد دوکاکین 835 دربند

مسجد جامع: 12 محراب

حدود اربعه : شمالاً به سرک فرقه با ناحیه هشتم ، جنوباً با ولسوالی انجیل ، شرقاً با ولسوالی انجیل ، غرباً با جوی انجیل با ناحیه ششم هم مرز و متصل میباشد.

 

فعالیت ها در سطح ناحیه یازدهم:

 

1- اعمار مجدد پل روی کانال نوآباد بطور پخته و اساسی

 

 

 

2- آسفالت جاده نو آباد به طول 4 کیلومتر و عرض 12 متر

 

 

 

 

3- جغل اندازی خیابان ها فرعی