آمریت ناحیه دهم

تعداد پرسونل:10 نفر

تعداد گذرهای این ناحیه:20 گذر

مجموع نفوس : 69517 نفر

تعداد نفوس مرد ها: 34060 نفر

تعداد نفوس زن ها: 35457 نفر

تعداد معلولین: 282 نفر

تعداد معتادین: 216 نفر

فیصدی اشخاص باسواد: 75 فیصد

فیصدی اشخاص بی سواد: 25 فیصد

مکاتب دولتی : 10 مکتب

مکاتب خصوصی: 6 مکتب

مدارس دینی: 3 مدرسه

زیارتگاها: 11 آرامگاه

کودکستان خصوصی : 1 کودکستان

مراکز امنیتی : 6 مرکز

آبدات تاریخی: 5 آبده تاریخی

تعداد کلینیک های خصوصی : 3 کلینیک

تعداد کلینیک های دولتی : 1 کلینیک

تعداد داروخانه ها : 26 دربند

اماکن تفریحی : 1 پارک

تعداد خانه ها: 7175 دربند

تعداد دوکاکین 1706 دربند

مسجد جامع: 9 محراب

حدود اربعه: شمالاً به بازار عراق با ناحیه هفتم ، جنوباً به کار آباد ولسوالی انجیل ، شرقاً به بازار قندهار با ناحیه دوم ، غرباً به جاده پایان آب با ناحیه و ولسوالی انجیل هم مرز و متصل میباشد.

 

فعالیت ها در سطح ناحیه دهم:

 

1- جمع آوری بساطی ها از سطح درب قندهار

 

 

 

2- ساخت مارکت برای پاکیزگی و ارائه خدمات بهتر در صنف قصابان

 

 

 

 

3- اعمار 300 متر دیوار استنادی کاربار

 

 

 

 

4- بزرگ نمودن خیابان ها در منطقه پایان آب