آمریت ناحیه نهم

کروکی ساحۀ ( نقشه ناحیه )
اگر نقشه مذکور به درستی قابل مشاهده نبود، می‌توانید اول آن را ذخیره نموده و بعداً آن را مشاهده نمایید.
 
 
هدف عمومی آمریت ناحیه:
اداره، کنترل و رهبری آمریت نواحی ترویج فرهنگ اشتراکی عامه در طرح و تطبیق پروگرام ها و پروژه‌های تنظیفاتی، سر سبزی ناحیه مطابق به قوانین و مقررات.
مسئولیت‌های وظیفه‌ای:
1) مراقبت از تطبیق اهداف پروگرام های شاروالی و نظارت کنترل از تطبیق هدایات اوامر و اجراآت مقام شاروالی.
2) حصول اطمینان از ترتیب دفاتر منظم و مکمل املاک و احصائیه دقیق پیرامون ملکیت‌های خصوصی و دولتی.
3) حصول اطمینان از تفکیک املاک تجارتی، صنعتی و رهایشی جهت اجراآت شفاف در قبال این ملکیت‌ها.
4) حصول اطمینان از ثبت، حفظ و مراقبت تمام پروژه‌های انکشافی که توسط دولت یا مؤسسات تمویل کننده در ناحیه تطبیق می‌گردد.
5) حصول اطمینان از اتخاذ تدابیر جهت تحصیل جدی عواید نواحی بر وفق موازین و منافع ریاست عمومی اداره مستقل ارگان‌های محلی طبق قانون و مقررات.
6) حصول اطمینان از حفظ و نگهداری اسناد عوایدی و سائر اسناد و مدارک ناحیه، تصفیه باقیات سال‌های گذشته شهروندان.
7) حصول اطمینان از جلوگیری از تصاحب غیرقانونی ملکیت‌های دولتی که ‍توسط افراد و اشخاص و اعمار ساختمان‌های خودسر و بدون نقشه در نواحی.
8) حصول اطمینان از جلب همکاری مؤسسات دولتی و غیردولتی جهت راه‌اندازی برنامه‌های پاک‌سازی و سرسبزی نواحی.
9) حصول اطمینان از ایجاد و تطبیق روش‌ها و سیستم‌های مؤثر در رابطه به حفظ و نگهداشت محیط‌زیست (حفظ‌الصحه، مراعات اصول صحی، دفع کثافات و پاکی ساحات عامه) در محدوده نواحی مربوطه.
10) حصول اطمینان از دایر نمودن نشست‌ها و جلسات دوام‌دار با نمایندگان و متنفذان محل در رابطه به عرضه خدمات بهتر در سطح ناحیه
11) حصول اطمینان از فراهم آوری تسهیلات کافی برای تنظیف و سرسبزی ناحیه به همکاری و اشتراک ساکنین ناحیه مربوطه جهت ایجاد محیط‌زیست بهتر.
12) حصول اطمینان از طرح و تطبیق برنامه‌ها برای حفظ، ایجاد ساحات سبز، توسعه آن در ناحیه و اتخاذ تدابیر مؤثر در رابطه به متخلفین پرداخت عواید شاروالی.
13) حصول اطمینان از ترویج فرهنگ اشتراکی عامه در طرح و تطبیق پروگرام ها و پروژه‌های تنظیفاتی، سر سبزی ناحیه.
14) حفظ محیط و استفاده مداوم منابع طبیعی با مشاوره با اجتماعات محلی.
 
آمر ناحیه
 
 
اطلاعات عمومی:
سید احمد طارق سادات هستم، فرزند حاجی سیداحمد سادات و متولد سال ۱۳۵۶ در ناحیه نهم شهر هرات می‌باشم.
اطلاعات تحصیلی و مهارتی:
تعلیمات ابتدایی تا عالی خودم را در لیسه سلطان غیاث الدین غوری در ولایت هرات فرا گرفته و در سال ۱۳۷۲ فارغ گردیده‌ام.
بعد از دورۀ مکتب، از رشته ادبیات پوهنتون هرات در سال ۱۳۷۶ فارغ گردیده‌ام.
به زبان‌های دری، پشتو و انگلیسی تسلط داشته، دوره‌های آموزشی مدیریتی، حسابداری، پلان‌گذاری، بودجه سازی و اصلاحات اداری را فرا گرفتم.
دیگر مهارت‌ها:
الف) تسلط کامل در استفاده از برنامه‌های (MS Office)
ب) تسلط کافی در اداره و منجمنت امور کاری نواحی
اطلاعات تجربی:
مدیر ترانسپورت در موسسه (USAID)
در سال ۱۳۸۷ مأمور اداری ناحیه ششم
در سال ۱۳۸۸ مدیر عمومی ناحیه ششم
در سال ۱۳۹۰ مدیر املاک ناحیه سوم
در سال ۱۳۹۱ آمر ناحیه ششم
در اواخر سال ۱۳۹۱ آمر ناحیه نهم