آمریت ناحیه هشتم

مدیر عمومی ناحیه هشتم:

شماره تماس با مدیریت:

تعداد پرسونل:

تعداد گذرهای این ناحیه:27 گذر

مجموع نفوس : 55000 نفر

تعداد نفوس مرد ها: 25000 نفر

تعداد نفوس زن ها: 30000 نفر

تعداد معلولین: 107 نفر

تعداد معتادین: 320 نفر

فیصدی اشخاص باسواد: 20 فیصد

فیصدی اشخاص بی سواد: 80 فیصد

مکاتب دولتی : 17 مکتب

مکاتب خصوصی: 2 مکتب

مدارس دینی: 1 مدرسه

زیارتگاها: 1 آرامگاه

مراکز امنیتی : 1 مرکز

آبدات تاریخی: 1 آبده تاریخی

تعداد کلینیک های خصوصی : 1 کلینیک

تعداد کلینیک های دولتی : 1 کلینیک

تعداد داروخانه ها : 40 دربند

اماکن دولتی: 6 نقطه

اماکن ورزشی : 1 محل

اماکن تفریحی : 2 پارک

تعداد خانه ها: 6000 دربند

تعداد دوکاکین 700 دربند

مسجد جامع: 7 محراب

حدود اربعه: شمالاً به تپه کوه های تخته سفر و خواجه عبدالله انصاری (رح) جنوباً به سرک فرقه با ناحیه ششم و یازدهم ، شرقاً به پارک شیدائی ، غرباً به سرک قول اردو با ناحیه اول هم مرز و متصل میباشد.

 

فعالیت ها در سطح ناحیه هشتم:

 

1- به طول 300 متر جوی برای آبیاری فضای سبز در منطقه اتفاق و اتحاد قول اردو