آمریت ناحیه پنجم

شماره تماس با مدیریت : 

تعداد پرسونل : 5 نفر

تعداد گذرها : 17

مجموع نفوس : 101700 نفر

نفوس مردها : 57000 نفر

نفوس زنها : 44700 نفر

تعداد معلولین : 220 نفر

تعداد معتادین : 139 نفر

فیصدی اشخاص با سواد :% 60

فیصدی اشخاص با سواد : % 40

مکاتب دولتی : 9 باب

مکاتب خصوصی : 8 باب

پوهنتون و موسسات خصوصی : 1 باب

مکان های تفریحی : 2 پارک

مسجد جامع : 31 محراب

زیارتگاه : 17 باب

مراکز امنیتی : 11 مرکز

داروخانه : 48 باب

تعداد خانه ها : 13150

تعداد دوکاکین : 2140

رستورانت ها : 12 باب

حدود اربعه: شمالاً به تپه کوه کمر کلاغ و باغ ملت ، جنوباً به جاده شهر نو، با ناحیه دوم و هفتم ، شرقاً به جاده باغ آزادی با ناحیه اول ، غرباً به جاده مولوی صاحب و منارها با ناحیه دوازدهم و نهم هم مرز و متصل میباشد.

 

فعالیت ها در سطح ناحیه پنجم:

 

1- نامگذاری خیابان های اصلی و فرعی

 

 

 

 

2- ساخت یک پایه پلچک در ابتدای خیابان مهری

 

 

 

 

3- رنگ آمیزی بلوار ها در سطح ناحیه

 

 

 

 

4- اعمار 100 متر بلوار به عرض 4 متر در خیابان مهری

 

 

 

 

5- جوی کاری در خیابان مهری