آمریت ناحیه چهارم

مدیر عمومی ناحیه چهارم : 

شماره تماس با مدیریت:

تعداد پرسونل:8 نفر

تعداد گذر های این ناحیه: 8 گذر

مجموع نفوس : 38680 نفر

تعداد نفوس مردها: 16300 نفر

تعدا نفوس زن ها: 22380 نفر

تعداد معلولین : 125 نفر

تعداد معتادین : 135 نفر

فیصدی اشخاص باسواد: 63 فیصد

فیصدی اشخاص بی سواد: 37 فیصد

پوهنتون های خصوصی: 2 مرکز

مکاتب دولتی: 1 مکتب

مکاتب خصوصی: 8 مکتب

مدارس دینی: 13 مدرسه
کودکستان دولتی: 1 کودکستان

زیارتگاها: 6 آرامگاه

مراکز امنیتی: 3 مرکز

تعداد کلینیک های خصوصی: 2 کلینیک

تعداد داروخانه ها: 22 داروخانه

تعداد رستورانت ها : 9 رستورانت

تعداد تالار ها: 4 تالار

اماکن دولتی: 6 نقطه

اماکن تفریحی : 3 پارک

اماکن ورزشی: 4 محل

تعداد خانه ها: 4160 دربند

تعداد دوکاکین 758 دربند

مسجد جامع ها: 5 محراب

 

حدود اربعه : شمالاً به سرک ولایت با ناحیه اول، جنوباً به کار آباد و لسوالی انجیل ، شرقاً به شاهراه هرات قندهار با ناحیه ششم ، غرباً با جاده بکرآباد آب بخش و باد مرغان با ناحیه سوم هم مرز و متصل میباشد.

 

فعالیت ها در سطح ناحیه چهارم:

 

1- جلوگیری از تعمیرات خود سرانه و جریمه نقدی آن

2- انسجام شهر در تمامی نقاط ناحیه چهارم

3- نهال شانی ، گل کاری و کاشتن چمن در بلوار ها

4- جمع آوری اخذ محصول صفایی با سیستم کامپیوتری

5- برگذاری انتخاب شوراهای 8 گانه ناحیه چهارم

 

 

6- نامگذاری و نصب تابلوهای نامگذاری شده

 

 

 

7-موزائیک کاری پیاده رو ها