آمریت ناحیه سوم

مدیر ناحیه سوم: 

شماره تماس با مدیریت: 

تعداد پرسونل:

تعداد گذر های این ناحیه:8 گذر

مجموع نفوس: 30324

تعداد نفوس مردها: 16727

تعداد نفوس زن ها:13597

فیصدی اشخاص با سواد: 60 فیصد

فیصدی اشخاص بی سواد: 40 فیصد

تعداد معلولین : 50 نفر

تعداد معتادین : 11 نفر

مکتب های دولتی: 6 مکتب

مکتب های خصوصی: 6 مکتب

مدارس دینی : 22 مدرسه

کودکستان های دولتی: 5 کودکستان

زیارتگاها: 9 آرامگاه

مراکز امنیتی: 5 مرکز

تعداد کلینیک های خصوصی : 8 کلینیک

تعداد داروخانه ها : 65 داروخانه

تعداد رستورانت ها: 3 رستورانت

تعداد هوتل ها: 5 دربند

تعداد تالار ها: 5 تالار

اماکن دولتی: 22 نقطه

اماکن ورزشی: 2 محل

تعداد خانه ها: 6400 دربند

تعداد دوکاکین: 2022 دربند

مسجد جامع: 2 محراب

 

حدود اربعه: شمالاً به سرک ولایت با ناحیه اول ، جنوباً به کار آباد ولسوالی انجیل ، شرقاٌ به جاده بکرآباد ، باد مرغان و آب بخش با ناحیه چهارم ، غرباً به جاده قوماندانی با ناحیه دوم هم مرز میباشد.

 

فعالیت ها در سطح ناحیه سوم:

 

 

1- نامگذاری خیابان های اصلی و فرعی

 

 

 

 

2- تخریب پلچک های غیر معیاری و اعمار 15 پایه پلچک معیاری

 

 

 

 

3- موزائیک کاری پیاده روهای خیابان استاد خلیل الله خلیلی

 

 

 

4- عواید در برج اسد : 1514000 افغانی از درک پول صفایی اماکن

 

 

 

 

5- پخته کاری کوچه های فرعی

 

 

 

6- اعمار جوی در سطح ناحیه به طور استاندارد