آمریت ناحیه دوم

مدیر عمومی ناحیه دوم:

شماره تماس با مدیریت:

تعداد گذرهای ناحیه: 22 گذر

مجموع نفوس : 51084 نفر

نفوس مردها : 26364 نفر

نفوس زن ها: 24720 نفر

فیصدی اشخاص باسواد :42 فیصد

فیصدی اشخاص بی سواد: 58 فیصد

مکاتب دولتی : 4 مکتب

مکاتب خصوصی : 5 مکتب

مدارس دینی : 11 مدرسه

زیارتگاه ها: 21 آرامگاه

مراکز امنیتی: 12 مرکز

آبدات تاریخی:3 آباده

تعداد حویلی ها : 3935 دربند

تعداد دوکاکین : 2839 دربند

اماکن دولتی: 6 نقطه

اماکن ورزشی : 4 محل

اماکن تفریحی : 2 پارک

بانک های دولتی: 1 بانک

بانک های خصوصی: 2 بانک

تعداد تالار ها : 8 تالار

تعداد کلینیک خصوصی:4 کلینیک

تعداد داروخانه ها: 55 دربند

تعداد رستورانت ها: 10 رستوران

تعداد هوتل ها: 7 هوتل

تعداد معلولین: 260 نفر

تعداد معتادین : 109نفر

 

حدود اربعه : شمالاً جاده شهر نو با ناحیه پنجم ، جنوباً به کار آباد ولسوالی انجیل ، شرقاً به جاده قوماندانی با ناحیه سوم ، غرباً به جاده بازار با ناحیه هفتم و دهم هم مزر و متصل میباشد.

 

فعالیت ها در سطح ناحیه دوم:

 

1- 440 متر مربع ساخت پیاده رو که به همکاری مردم و کوشش وکیل امین الله اعمار گردیده است

 

 

 

 

2- اعمار 1000 متر جوی در منطقه محل نو

 

 

 

 

3- اعمار کانال 240 متر کوچه محل نو

190 متر کانال چار باغ ترکا و...

 

 

 

4- سمنت کاری کوچه های فرعی

 

 

 

5- شن ریزی کوچه های فرعی

 

 

 

 

6- اعمار کانال توسط مردم در ناحیه

 

 

 

 

7- پاک کاری جوی ها