آمریت ناحیه اول

کروکی ساحۀ ( نقشه ناحیه )
اگر نقشه مذکور به درستی قابل مشاهده نبود، می‌توانید اول آن را ذخیره نموده و بعداً آن را مشاهده نمایید.
 
 
هدف عمومی آمریت ناحیه:
اداره، کنترل و رهبری آمریت نواحی ترویج فرهنگ اشتراکی عامه در طرح و تطبیق پروگرام ها و پروژه‌های تنظیفاتی، سر سبزی ناحیه مطابق به قوانین و مقررات.
مسئولیت‌های وظیفه‌ای:
1) مراقبت از تطبیق اهداف پروگرام های شاروالی و نظارت کنترل از تطبیق هدایات اوامر و اجراآت مقام شاروالی.
2) حصول اطمینان از ترتیب دفاتر منظم و مکمل املاک و احصائیه دقیق پیرامون ملکیت‌های خصوصی و دولتی.
3) حصول اطمینان از تفکیک املاک تجارتی، صنعتی و رهایشی جهت اجراآت شفاف در قبال این ملکیت‌ها.
4) حصول اطمینان از ثبت، حفظ و مراقبت تمام پروژه‌های انکشافی که توسط دولت یا مؤسسات تمویل کننده در ناحیه تطبیق می‌گردد.
5) حصول اطمینان از اتخاذ تدابیر جهت تحصیل جدی عواید نواحی بر وفق موازین و منافع ریاست عمومی اداره مستقل ارگان‌های محلی طبق قانون و مقررات.
6) حصول اطمینان از حفظ و نگهداری اسناد عوایدی و سائر اسناد و مدارک ناحیه، تصفیه باقیات سال‌های گذشته شهروندان.
7) حصول اطمینان از جلوگیری از تصاحب غیرقانونی ملکیت‌های دولتی که ‍توسط افراد و اشخاص و اعمار ساختمان‌های خودسر و بدون نقشه در نواحی.
8) حصول اطمینان از جلب همکاری مؤسسات دولتی و غیردولتی جهت راه‌اندازی برنامه‌های پاک‌سازی و سرسبزی نواحی.
9) حصول اطمینان از ایجاد و تطبیق روش‌ها و سیستم‌های مؤثر در رابطه به حفظ و نگهداشت محیط‌زیست (حفظ‌الصحه، مراعات اصول صحی، دفع کثافات و پاکی ساحات عامه) در محدوده نواحی مربوطه.
10) حصول اطمینان از دایر نمودن نشست‌ها و جلسات دوام‌دار با نمایندگان و متنفذان محل در رابطه به عرضه خدمات بهتر در سطح ناحیه
11) حصول اطمینان از فراهم آوری تسهیلات کافی برای تنظیف و سرسبزی ناحیه به همکاری و اشتراک ساکنین ناحیه مربوطه جهت ایجاد محیط‌زیست بهتر.
12) حصول اطمینان از طرح و تطبیق برنامه‌ها برای حفظ، ایجاد ساحات سبز، توسعه آن در ناحیه و اتخاذ تدابیر مؤثر در رابطه به متخلفین پرداخت عواید شاروالی.
13) حصول اطمینان از ترویج فرهنگ اشتراکی عامه در طرح و تطبیق پروگرام ها و پروژه‌های تنظیفاتی، سر سبزی ناحیه.
14) حفظ محیط و استفاده مداوم منابع طبیعی با مشاوره با اجتماعات محلی.
 
آمر ناحیه
 
 
اطلاعات عمومی:
نذیر احمد محبوب‌زاده هستم، فرزند حاجی غلام محبوب و متولد ولسوالی انجیل ولایت هرات می‌باشم.
اطلاعات تحصیلی و مهارتی:
دوره تعلیمی را در کشور ایران فرا گرفتم.
بعد از دورۀ مکتب، به افغانستان آمده و در سال ۱۳۹۲ از دیپارتمنت دوساله حقوق انستیتیوت هلال افغان هرات فارغ گردیده‌ام.
اکنون محصل صنف اول دیپارتمنت کیمیا رشته تعلیم و تربیه پوهنتون (شبانه) هرات هستم.
به زبان‌های انگلیسی، پشتو و دری تسلط داشته و مهارت‌های خاصی در اداره، کنترل و رهبری آمریت نواحی، تطبیق پروگرام های تنظیفاتی و سر سبزی دارم.
دیگر مهارت‌ها:
الف) تسلط کامل در استفاده از برنامه‌های (MS Office)
ب) تسلط کافی در استفاده از اینترنت
اطلاعات تجربی:
در سال ۱۳۷۸ مدیر فرهنگی
در سال ۱۳۸۱ کارمند مدیریت آرشیف
در سال ۱۳۸۲ کارمند املاک و معاونیت ناحیه نهم
در سال ۱۳۸۶ مدیر تنظیف شاروالی ولسوالی شیندند
در سال ۱۳۸۹ مدیر املاک ناحیه چهارم
در سال ۱۳۹۰ مدیر ناحیه پانزدهم
در سال ۱۳۹۱ مدیر مالی واداری ناحیه سوم
در سال ۱۳۹۲ مدیر مالی و اداری ناحیه چهارم
در سال ۱۳۹۴ سرپرست آمریت ناحیه اول