مدیریت منابع بشری

هدف مدیریت منابع بشری:
پلانگذاری منابع بشری، فراهم آوری تسهیلات، مراقبت از تطبیق قوانین ومقررات، همکاری مستقیم کمیته استخدام داخلی وارزیابی اجراأت شعبات تحت اثردرمطابقت بااحکام قانون، مقررات وطرزالعمل های مربوط.
مسئولیت‌های وظیفه‌ای:
1)   مراقبت ازتطبیق اهداف وپروگرام های مدیریت عمومی منابع بشری با درنظر داشت اهداف وپروگرام های اداره مستقل ارگان های محلی.
2)    حمایت و انکشاف کارمندان منابع بشری و هماهنگ ساختن کار آنها به منظور اجراآت مؤثر و مفید برای نائل آمدن به اهداف اداره.
3)     ترتیب پیشنهادات تقرر، تبدل، تقاعد، ترفیع، توزیع، سجل، فوتی، مستعفی و انفکاک کارکنان اداری
4)    کنترل ومراقبت ازصحت، رفاه، مصؤنیت، نظم و دسپلین اداره و حاضری یومیه کارکنان. 
5)   تطبیق اوامر و هدایات مقامات صالحه اداره ریاست عمومی اداره مستقل ارگان های محلی
6)   استخدام کارکنان شاروالی در مطابقت به قانون کارکنان خدمات ملکی براساس رقابت آزاد.
7)   طرح رهنمودها برای ترتیب و تطبیق پالیسی های منابع بشری در شاروالی مربوطه.
8)   اجرای سایر وظایف که مرتبط با منابع بشری بوده و برای دستیابی به اهداف کلی اداره ریاست عمومی اداره مستقل ارگان های محلی ضروری باشد.
9)   مطالعه، تحلیل، و تأیید پلان های کاری که توسط کارکنان مدیریت منابع بشری تهیه شده است.
10) ترتیب پلان کاری و ارایه گزارش ازاجراآت انجام شده بطورماهوار، ربعوار وسالانه به مقام .
11) اجرای سایر وظایف برحسب هدایت آمرین ذیصلاح مرتبط به وظیفه مطابق قوانین،مقررات و اهداف وزارت / اداره.
 
مدیر منابع بشری
 
 
اطلاعات عمومی:
فخفورشاه رئوفی هستم، فرزند عبدالرئوف و متولد سال ۱۳۵۷ در شهر هرات می‌باشم.
اطلاعات تحصیلی و مهارتی:
در سال ۱۳۷۵ از لیسۀ سلطان غیاث‌الدین غوری شهر هرات فارغ گردیدم.
در دوره‌های کوتاه مدت و بلند مدت ارتقاء ظرفیت برای بالا بردن سطح علمی آموزش دیده‌ام.
به زبان‌های دری و پشتو تسلط داشته، به زبان انگلیسی نیز بلدیت نسبی دارم و مهارت‌های خاصی در پلانگذاری منابع بشری، فراهم آوری تسهیلات، مراقبت ازتطبیق قوانین و مقررات دارم.
دیگر مهارت‌ها:
الف) استفاده از برنامه‌های مدیریتی
ب) تسلط کامل در استفاده از (MS OFFICE)
اطلاعات تجربی:
1) در سال ۱۳۸۳ مأمور تنظیف شاروالی هرات
2) در سال ۱۳۸۹ مدیر املاک ناحیه نهم در شاروالی هرات
3) در سال ۱۳۹۰ مدیر ناحیه اول شاروالی هرات
4) در سال ۱۳۹۱ آمر ناحیه هفتم شاروالی هرات
5) در سال ۱۳۹۲ آمر ناحیه دوم شاروالی هرات
6) در سال ۱۳۹۳ مدیر عمومی منابع بشری شاروالی هرات