مدیریت آرشیف

 

هدف عمومی آرشیف و تنظیم اسناد:
مراقبت بررسی کنترل، ثبت، حفظ و نگهداری اسناد (محرم و عادی) و مراقبت از چگونگی تطبیق آن.
مسؤلیت‌های وظیفه‌ای:
1) نظارت از چگونگی تنظیم، نگهداشت، بهبود و انکشاف سیستم ارشیف.
2) رهنمای ایجاد و حفظ یک سیستم تعقیبیه.
3) حصول اطمینان از انتقال درست، مناسب و به وقت معینه اسناد برای بخش های مربوط.
4) رهنمایی و نظارت از بررسی و حفظ یک سیستم ساده و مصئون دستی و الکترونیکی.
5) حصول اطمینان از به دسترس قرار دادن اسناد لازمه نظر به هدایت به مراجع متقاضی.
6) حصول اطمینان از ثبت و توزیع پاکت مراسلات برای بخش مربوط.
7) حصول اطمینان از ثبت و راجستر پروتو کول ها، موافقتنامه ها و تفاهم نامه ها.
8) رهنمایی و نظارت از ترتیب و تنظیم جریان مراسلات و ثبت آنها در دوسیه ها و فایل های مربوطه.
9) حصول اطمینان از تحریر و ترتیب جریان مراسلات، ثبت و ارسال آنها به مراجع مربوط.
10) آگاهی ازایجاد سیستم و کنترول دایمی از اجراات، احکام، هدایات و تصاویب.
11) حصول اطمینان از تکثیرهدایات جلسات هیئت رهبری به شعبات مربوط.
12) حصول اطمینان از ثبت نمودن مکاتیب، پیشنهادات و اسناد در فایل های مربوطه.
13) تنظیم و اخذ مصوبات، پروتوکول ها، فیصله ها و پلانهای تدابیری.
14) تحریر وترتیب مکاتیب و پیشنهادا ت عنوانی مقام.
15) حفظ اسناد محرم و سری به داخل دوسیه های مربوط.
16) اجرای سایر وظایف برحسب هدایت آمرین ذیصلاح مرتبط به وظیفه مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/اداره.
 
مدیر عمومی آرشیف و تنظیم اسناد
 
 
اطلاعات عمومی:
بصیراحمد نوینی هستم، فرزند حاجی فضل احمد نوینی و متولد سال ۱۳۴۵ در ولایت هرات می‌باشم.
اطلاعات تحصیلی و مهارتی:
در سال ۱۳۶۴ از لیسۀ سلطان غیاث‌الدین غوری شهر هرات فارغ گردیدم.
بعد از دورۀ مکتب، در سال ۱۳۶۸ از رشته اقتصاد در پوهنتون کابل فارغ گردیده‌ام.
به زبان‌های انگلیسی، پشتو و دری تسلط کامل داشته و مهارت‌های خاصی در کنترل، ثبت، حفظ و نگهداری اسناد دارم.
دیگر مهارت‌ها:
الف) مهارت استفاده کامل از برنامه‌های (MS Office)
ب) مهارت مدیریت و منجمنت
ج) تسلط کافی در استفاده از اینترنت
اطلاعات تجربی:
مدیر عمومی آرشیف
در سال ۱۳۸۰ مشمول یکی از پست‌های ریاست شاروالی هرات
مدیریت عواید، مدیر قراردادها در شاروالی هرات
مدیر املاک در شاروالی هرات
مدیریت محاسبه، مدیر حواله جات در شاروالی هرات