مدیریت استخدام

هدف مدیریت استخدام:
ترتیب، تنظیم و طی مراحل اسناد استخدام کارکنان طبق قوانین، مقررات و پالسی‌های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی.       
مسئولیت‌های وظیفه‌ای: 
1) طی مراحل اموراستخدام کارکنان به اساس هدایات و موافقه مقامات مطابق طرزالعمل تعیینات
2) مراقبت و کنترل از اجراآت در موارد تقرر، تبدیل، انفکاک، عزل و تقرر مجدد کارکنان اداره و رهنمائی در مورد پلان کاری و ترتیب دیتابس(معلومات عمومی) کارکنان تحت اثر
3) ترتیب پیشنهادات تمدید خدمت و تقاعد کارکنان مطابق قوانین و مقررات
4) ترتیب پیشنهادات ارتقأ قدم کارکنان به کمیسیون‌های مربوط
5) تهیه و ترتیب اسناد استخدام کارکنان
6) اجرای سایر وظایف که جهت کسب اهداف اداره ضرورت می‌باشد 
7) ارایه مشوره‌های سودمند جهت بر آورده شدن اهداف اداره و حل مشکلات و ظیفه‌ای شعبه مربوطه
8) ترتیب و تنظیم پلان‌های کاری و ارائه گزارش از اجراآت انجام شده به طور ماهوار، ربع وار و سالانه به مدیر عمومی مربوطه
9) اجرای سایر وظایف برحسب هدایت آمرین ذیصلاح مرتبط به وظیفه مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/اداره.
 
مدیر استخدام
 
 
اطلاعات عمومی:
نذیراحمد بهادری هستم، فرزند عبدالهادی بهادری و متولد سال ۱۳۶۹ در ولایت هرات می‌باشم.
اطلاعات تحصیلی و مهارتی:
در سال ۱۳۹۲ فارغ التحصیل صنف دوازدهم در لیسه ذکور مرکز ولسوالی شیندند شده و همچنان از سال ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۴ دورۀ نرسنگ را در انستیتوت صحت عامه ولایت هرات به پایان رساندم.
به زبان‌های انگلیسی، پشتو و دری آشنایی داشته و مهارت‌های خاصی در تنظیم امور اداری، مدیریت برکارمندان و ایجاد ارتباطات بین مسئولان، مدیریت و تنظیم استخدام مأمورین در تمامی بست ها دارم.
مهارت خوبی در استفاده از برنامه‌های کامپیوتری همچون برنامه‌های مدیریتی آفیس (Word, Excel, PowerPoint و ...) و برنامه‌های گرافیکی دارم.
اطلاعات تجربی:
از سال ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۱ منحیث دستیار منورشاه بهادری، نماینده پارلمان در مجلس نمایندگان ایفای وظیفه نمودم.
اکنون مدیر استخدام ریاست شاروالی هرات در بست (۵) می‌باشم.