مدیریت تنظیف و سرسبزی

هدف مدیریت تنظیف و سرسبزی:
تطبیق پلان برای حفظ محیط زیست، سر سبزی و پاکی شهر از کثافات و راه اندازی سایر برنامه‌ها و پروژه‌ها به همکاری و اشتراک مردم و نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی جهت تنظیف و سرسبزی شهر.
مسؤلیت‌های وظیفه‌ای:
1) مراقبت از تطبیق اهداف پروگرام هااداره و نظارت کنترول ازتطبیق هدایات اوامر واجراات کارکنان آمریت مربوط.
2) رهبری، مراقبت ، اموزش کارکنان و اتخاذ تصامیم درامر تحقق اهداف وپروگرام های آمریت مربوط.
3) طرح پلان‌ها و استراتژی در صورت تصویب شاروال و تطبیق آن بخصوص عرضه خدمات اساسی تنظیفی و تنظیم پارکها و ساحات سبز.
4) مشوره دهی و هماهنگی با سائر شرکا در طرح ، تطبیق ، نظارت از امور تنظیفی و سرسبزی
5) دریافت کمک ها به اشکال مختلف از شرکای ملی و بین المللی جهت حصول اطمینان از تطبیق پلانها و برنامه ها پاکی و سرسبزی البته بعد از اینکه در معرض تصویب و طرزالعمل اداره ریاست عمومی اداره مستقل ارگان های محلی قرار گیرد.
6) پیشنهاد اتخاذ تدابیر به ریاست شاروالی در ارتباط به موارد تنظیفی و سرسبزی.
7) اجرای سائر تدابیر تنظیمی به منظور حفظ محیط زیست، منابع طبیعی و پارک‌ها در مطابقت با قانون.
8) حصول اطمینان از اجرای خدمات پاک کاری، جاروب سرک‌ها و کانال‌ها از کثافات و دیگر موانع. 
9) حصول اطمینان از جمع آوری و حمل کثافات در از جاهای تعیین شده بصورت منظم و ارائه خدمات ضروری به نواحی در صورت ضرورت
10) نظارت از تاسیس و تنظیم محلات بازیابی و تنظیم محل دفع کثافات 
11) حصول اطمینان از عرضه خدمات دفع کثافات ناشی از فاضلاب، خدمات صحی و جلوگیری ازشیوع امراض.
12) اجرای سایر وظایف برحسب هدایت آمرین ذیصلاح مرتبط به وظیفه مطابق قوانین،مقررات و اهداف وزارت/ اداره.
مدیر عمومی تنظیف و سرسبزی
 
 
اطلاعات عمومی:
حاجی عبدالحق رحمانی هستم، فرزند حاجی عبدالاحد رحمانی و متولد سال ۱۳۴۲ در ولسوالی گذره ولایت هرات می‌باشم.
اطلاعات تحصیلی و مهارتی:
در سال ۱۳۶۱ از لیسۀ مولانا عبدالرحمن شهر هرات فارغ گردیدم.
پس از دورۀ مکتب، دوره‌های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت اصلاحات اداری را فرا گرفتم.
به زبان‌های پشتو و دری تسلط داشته، به زبان انگلیسی بلدیت دارم و مهارت‌های خاصی در حفظ محیط زیست شهر و راه اندازی برنامه‌ها و پروژه‌های مختلف دولتی و غیر دولتی جهت تنظیف و سرسبزی شهر دارم.
دیگر مهارت‌ها:
الف) مهارت استفاده کامل از برنامه‌های (MS Office)
ب) مهارت مدیریت و منجمنت
ج) تسلط کافی در استفاده از اینترنت
اطلاعات تجربی:
از سال ۱۳۹۱ تا کنون مدیر عمومی تنظیف و سرسبزی
در سال ۱۳۷۶ به صفت مدیر تنظیف ریاست شاروالی
در سال ۱۳۷۵ مدیر برآوردی ساختمانی شاروالی هرات
در سال ۱۳۷۱ مدیر تفتیش شاروالی هرات