مدیریت پلان گذاری و تطبیق

هدف مدیریت پلان گذاری و تطبیق:
تطبیق پروژه‌های انکشافی اداره مستقل ارگان‌های محلی و طرح و تطبیق پلان‌های زون بندی در هماهنگی با ادارات ذیربط و نهادهای دومی جهت متمرکز کردن پلان‌ها.
مسئولیت‌های وظیفه‌ای:
1) ارایه مشوره ها جهت حل مشکلات وظیفوی اداره ،رهنمائی کارکنان جدید التقرر و ارتقای ظرفیت کاری شان
2) مدیریت کارمندان تحت اثرجهت حصول اطمینان ازاستخدام، تشویق ، رشد وآموزش آن ها.
3) طرح  پلانهای کوتاه مدت و طویل المدت شاروالی در همکاری و هماهنگی با ادارات ذیربط 
4) همکاری و همآهنگی با نهادهای دومی و تاسیسات دولتی جهت متمرکز کردن پلان های شان روی اولویت  های شاروالی
5) طرح پلان انکشاف, سرکها, مارکیت ها جاده ها ، مخازن آب و دیگر تسهیلات شاروالی
6) هماهنگی با تاسیسات دولتی در رابطه به تطبیق پروژه های انکشافی شاروالی
7) تشخیص، طرح وتطبیق پلان های زونبندی مانند تعیین ساحات قبرستانها,تاسیسات تجارتی وساحات رهایشی وغیره.  
8) هماهنگی با دیگر آمریت ها و تاسیسات دولتی بخاطر تطبیق ماستر پلان شهری 
9) هماهنگی با دیگر ولسوالی ها بخاطر طرح موضوعات انکشافی که فراتر از حریم نواحی شاروالی میباشد 
10) تطبیق از مصوبات شورای وزرا ، فرامین و احکام مقامات صالحه
11) تشویق مشارکت مردم درفعالیت های برنامه ریزی شاروالی
12) اجرای سایر وظایف برحسب هدایت آمرین ذیصلاح مرتبط به وظیفه مطابق قوانین،مقررات و اهداف وزارت / اداره.
 
مدیر پلان گذاری و تطبیق
 
 
اطلاعات عمومی:
سید عبید سادات هستم، فرزند سید عبدالاحد سادات و متولد سال ۱۳۳۸ در شهر هرات می‌باشم.
اطلاعات تحصیلی و مهارتی:
از لیسۀ جامی شهر هرات فارغ گردیدم.
بعد از دورۀ مکتب، در رشته حقوق و علوم سیاسی از پوهنتون کابل فارغ گردیدم.
به زبان‌های انگلیسی، پشتو و دری تسلط کافی داشته و مهارت‌های خاصی در استفاده از برنامه‌های کامپیوتری، اینترنت و دریوری دارم.
دیگر مهارت‌ها:
الف) داشتن مهارت خاص در استفاده از برنامه‌های اداری و پلان‌گذاری
ب) مهارت کافی در استفاده از فضای مجازی یا اینترنت
ج) تسلط کامل در استفاده از (MS OFFICE)
اطلاعات تجربی:
مدیریت پلان‌گذاری و تطبیق
مدیریت عمومی اداری
مدیریت اجرائیه و سکرتریت
مدیریت محاسبه
مدیر پروژه در موسسات غیر دولتی
سوپروایزر ( ناظر ) در ادارت غیر دولتی
کارمند بخش‌های اجتماعی در ادارات غیر دولتی