مدیریت خدمات

هدف مدیریت خدمات و تدارکات: کنترول و نظارت  از امور تهیه، تدارکات ترانسپورت و قراردادها مطابق به قوانین، مقررات و لوایح
مسئولیت‌های وظیفه‌ای:
1. نظارت از نحوه عقد قراردادها غرض ایجاد تعدیلات در قراردادها و انکشاف تطبیق و تحلیل نرخ‌ها.
2. حصول اطمینان از تنظیم، انکشاف و بهبود کیفیت وکمیت امور تدارکاتی جهت تعلیم و تربیه عصری پرسونل تحت اثر.
3. کنترول و بررسی از وضع نرخ های ارایه شده (در خریداری ها) توسط کمیته ها ارزیابی.
4. حصول اطمینان از رسید و گشایش آفر ها (جمع آوری فورم ها و گشایش آفرها).
5. حصول اطمینان از تائید صدور تعدیلات و اصلاحات در مطالبه آفر یا مزایده در مورد اموال مازاد.
6. تحلیل، ارزیابی و بررسی اسناد شرکت های که در داو طلبی اشتراک نموده اند.
7. کنترول و  نظارت از و سایط تحت تر میم درموقع  نصب پر زه جا ت  و کنترو ل بعدا ز تر میم .
8. حصول اطمینان از قید و رسید پرزه جا ت جد ید د ر سجل و سا یط و تحو یلی دا غمه جا ت د ر د یپو
9. کنترول ومراقبت ازفعالیت های یومیه پرسونل شاپ تخنیکی واخذ گزارشات اجراآت یومیه ونیازمندی آنها.
10. همکاری ورهنمائی هیئت فنی در زمینه ترمیم وتشخیص عوارض وسایط
11. کنترول ومراقبت ازفعالیت های یومیه پرسونل شاپ تخنیکی واخذ گزارشات اجراآت یومیه ونیازمندی آنها.
12. حصول اطمینان از ثبت وراجستر پرزه جات خریداری شده مورد ضرورت عراده جات دریوران برویت فورم های م 7 ارسالی .
13. حصول اطمینان از عرضه خدمات در رسیده گی به نیازهای مدیریت های شاروالی .
14. ارائه گزارش ماهوار، ربعواروسالانه به آمرمربوطه 
15. اجرای سایر وظایف برحسب هدایت آمرین ذیصلاح مرتبط به وظیفه مطابق قوانین،مقررات و اهداف وزارت / اداره.