مدیریت واردات و املاک

 

ملکیت های ریاست شاروالی :

 1. تعمیر شاروالی در دو منزل پخته با طول /104 با عرض /81 و با مساحت 8424 متر مربع میباشد.
 2. دوکاکین متصل به ریاست شاروالی 30 دربند به مساحت 6/507 متر
 3. دوکاکین جاده شمالی به مساحت 1295 متر مربع به سمت غرب 47 دربند و به مساحت 862 متر مربع به سمت شرق 26 دربند از جمله 73 دربند میباشد.
 4. دوکاکین جاده جنوبی به سمت غرب جاده به مساحت 1295 متر مربع 33 دربند و 90 دربند به سمت شرق با مساحت 2020 متر مربع 57 دربند جمله 90 دربند
 5. دوکاکین میدان بار از جمله 87 دربند به مساحت 3061 متر مربع
 6. تعمیر تنظیف و دوکاکین آن 45 دربند پخته کاری مساحت از شرق به غرب 138 متر از شمال به جنوب 52 متر جمله مساحت 7176 متر مربع
 7. مجتمع خدماتی درب قندهار در دو منزل معه هشت دربند دوکان به مساحت 512 متر مربع.
 8. مجتمع خدماتی شاروالی زیر بنای تعمیر 5/13 در 17 و عرض 20 متر به مساحت 1538 متر مربع در ناحیه 4 الی 6.
 9. زمین تانک تیل مستوفیت معه یک دربند دوکان 9 در به مساحت 2050 متر مربع
 10. زمین هندوسوزی فیروز آباد به مساحت 4484 متر مربع
 11. هوتل چشت شریف اتاق 14 باب معه سالون  در 2 منزل به طور پخته و اساسی به مساحت 1700 متر مربع
 12. هوتل چشمه اوبه 22 اتاق پخته به مساحت 700 متر مربع.
 13. تعمیر هوتل شیدایی 4 باب اتاق پخته کاری به مساحت 180 متر مربع.
 14. تعمیر جدید هوتل شیدایی سالون و اتاق 4 عدد به مساحت 450 متر مربع.
 15. تعمیر هوتل میرداوود سالون یک باب و معه 14 باب اتاق به مساحت 1000 متر مربع.
 16. دوکان 3 دربند میر صالح ملا به مساحت 5/26 متر مربع
 17. دوکاکین چهار سوق 51 دربند معه طاق 233 متر مربع
 18. دوکاکین تیمچه جنوب غرب فوقانی و تحتانی و طاق ها 36 دربند به مساحت 45 متر مربع.
 19. دوکان درب قندهار در موقعیت غرب جوار حوض وزیر یک دربند به مساحت 6 متر.
 20. دوکاکین جنوب بازار عراق 3 دربند به مساحت 42 متر مربع.
 21. دوکان بازار قندهار در موقعیت زیارت ترازودار یک دربند به مساحت 4/17 متر مربع.
 22. دوکاکین درب خوش جنوب مارکت خاتم 5 دربند به مساحت 37 متر مربع.
 23. دوکاکین درب خوش شمال خیابان 4 دربند به مساحت 4/77 متر مربع.
 24. دوکاکین بازار عراق سمت جنوب جنب مسجد  5 دربند به مساحت150 متر مربع.
 25. دوکاکین شمال بازار عراق سمت شمال 3 دربند به مساحت 14 متر مربع.
 26. دوکاکین بازار خوش در موقعیت خیابان سمت شمال به تعداد 4 دربند به مساحت 7/56 متر مربع.
 27. مجتمع خدماتی خرقه مبارکه
 28. کوتی هاشم خان حیدری 3 دربند ملکیت سابقه شاروالی
 29. اراضی شیدایی
 30. تعمیر سینما
 31. اراضی میرداوود آقا 3 کاریز
 32. کلوپ چوک گلها یک باب تعمیر
 33. خندق کوچه پالان دوزی
 34. تعمیر مقابل مطبعه دولتی
 35. ملکیت های جوار ناحیه ششم
 36. استدیوم ورزشی
 37. گنج حیوانات
 38. ملکیت های داخل پارک ترقی
 39. یک قطعه زمین کنار تعمیر شاروالی
 40. هوتل و تالار و محلات ماهی گیری پشتون پل
 41. دو دربند تعمیر واقع جاده محبس
 42. مدیریت تیاتر
 43. میادین تفریحی تخت صفر ، پارک ملت ، شیدایی و پارک گلها
 44. بازار مسلگری ها
 45. سراچه های شاروالی 2 دربند در موقعیت خواجه عبدالله (مصری)
 46. تالار پارک پشتون پل
 47. تالار تخت سفر و ساحه آن
 48. هوتل غار درویشان
 49. هوتل پنج ستاره