جوانان شهر هرات با ابتکار جدید خواهان توسعه و بازسازی شهر شدند

جمعی از جوانان شهر هرات در دیدار با غلام حضرت مشفق شاروال این ولایت، از برنامه‌های بازسازی، انکشاف، نظم و پاک‌کاری شهر اعلام حمایت نموده و آماده همکاری با این اداره شدند.
آنان با آوردن وسایل تنظیفاتی که نشانۀ پاک نگهداشتن شهر می‌باشد، خواستار جمع‌آوری زباله‌ها، حفظ پاکی شهر و برقراری نظم پایدار در سطح شهر گردیدند.
در همین حال شاروال هرات ضمن استقبال از ابتکار این جوانان اظهار داشت که خدمتگذاری صادقانه به شهروندان هدف اصلی این اداره است.
وی افزود؛ در تطبیق پلان‌های انکشافی شاروالی هرات در سال پیش‌رو سهم و اشتراک مردم پُررنگ‌تر خواهد بود.
شاروال هرات همچنین از توجه اداره شاروالی به نیازهای اساسی اولیه ساحات شهری در شروع کار این اداره پس منظور شدن بودجه سخن گفته و نوید داد تا به‌زودی اداره شاروالی به همکاری شهروندان و به‌خصوص جوانان یک برنامه حشر عمومی پاک‌کاری را نیز راه‌اندازی خواهد کرد.