برنامه غرس نهال در ماه سبز همچنان ادامه دارد

 
مسئولان شاروالی هرات میگویند که در ادامه پروگرام وسیع غرس نهال این روند همه روزه در نواحی مختلف شهر هرات همچنان ادامه دارد.
با این حال از شهروندان هرات نیز می خواهند تا در این امر شاروالی را همکاری نمایند.