بازدید شبانه‌ی کمیته اضطرار شاروالی هرات از ساحات آسیب‌پذیر شهر

رئیس و اعضای کمیته اضطرار اداره شاروالی پس از هدایت مستقیم غلام حضرت مشفق شاروال هرات مبنی بر توجه به ساحات آسیب‌پذیر شهر در اوقات بارانی در فصل سرما، از مسیرهای آب‌رو کانال‌های داخل شهری در نیمه‌های شب گذشته نظارت نمودند.
عبدالظاهر مخلص رئیس خدمات تخنیکی و سکتوری شاروالی هرات و نیز رئیس کمیته اضطرار اداره شاروالی اظهار می‌دارد که شب گذشته تیم‌های گشت‌زنی این اداره از بروق‌ها، کانال‌های آب‌رو و فاضلاب شهر بازدید نموده و آن شمار از کانال‌هایی که در اثر بی‌توجهی شماری از باشندگان نواحی مختلف شهر مسدود گردیده بود، پاک‌کاری و باز نمودند.
هیئت رهبری اداره شاروالی هرات از عموم باشندگان نواحی پانزده‌گانه شهری صمیمانه تقاضا می‌کند که همواره به نظافت و پاکی شهر به‌خصوص کانال‌های آب‌رو و فاضلاب شهری توجه داشته تا هم اداره شاروالی و هم بسیاری از شهروندان در اوقات بارش باران و برف سنگین با مشکلات محیطی روبرو نگردند.
گفتنی‌ست که روز گذشته کمیته اضطرار تحت ریاست غلام حضرت مشفق تشکیل جلسه داده و بر تشخیص نقاط آسیب‌پذیر شهر، آماده‌سازی امکانات در هوتل پارک و نیز اقدام به‌موقع برای رسیدگی به مشکلات شهروندان در ساحات مختلف نواحی شهری فیصله گردید.