شاروال هرات: ایجاد میکانیزم کارا، سریع و قانونمند در انجام امور اداری باعث کاهش فساد اداری و فراهم‌آوری سهولت به شهروندان می‌گردد

آمر سیستم مالی یکپارچه الکترونیک (IFMS) معینیت شاروالی‌های اداره ارگان‌های محلی در دیدار با غلام حضرت مشفق شاروال هرات پیرامون راه‌اندازی سیستم (IFMS) در نواحی شهری، ایجاد سیستم مالی و اداری الکترونیک در اداره شاروالی و تحلیل معلومات (دیتا) سروی شده اماکن شهری در نواحی گفتگو نمودند.
آنان همچنان از وجود برخی مشکلات در نهایی‌سازی سروی اماکن شهری سخن گفته و خواهان توجه هیئت رهبری شاروالی هرات برای حل این مشکلات شدند.
شاروال هرات فعال‌سازی سیستم‌های الکترونیکی مالی و اداری را در ادارات خدماتی بسیار ارزنده عنوان نموده و راه‌اندازی این‌گونه سیستم‌ها را برای ایجاد شفافیت، کاهش فساد اداری و تسریع روند خدمات‌رسانی مؤثر و کارا دانست.
آقای مشفق همچنان ضمن تأکید بر حل به‌موقع مشکلات دیتای سروی شده اماکن شهری، تکمیل شدن و تطبیق نمودن روند سیستماتیک اخذ محصول خدمات شهری به‌خصوص دریافت عواید صفائی مکلیت‌های شهری را باعث فراهم‌آوری سهولت به شهروندان و رشد عواید این اداره خواند.