بازدید مسیرهای آسیب‌پذیر ساحات پایان‌آب الی کارآباد از سوی شاروال هرات

غلام حضرت مشفق شاروال هرات همراه با مسئولان ریاست خدمات تخنیکی و سکتوری اداره شاروالی و آمریت‌های نواحی دهم و چهاردهم شهر، از مسیرهای آب‌رو کانال‌های ساحات پایان‌آب الی کارآباد بازدید نموده و به‌خاطر جلوگیری از مسدود بودن راه آب‌های باران به مسئولان بخش‌های مربوطه هدایت داد تا مسیرهای اتصال به این کانال‌ها را پاک‌کاری نمایند.
شاروال هرات با تأکید بر اینکه نباید هیچ یک از کانال‌های فاضلاب و آب‌رو در ساحات نواحی شهری به‌خصوص ساحات آسیب‌پذیر شهر مسدود باشند، به مسئولان ریاست خدمات تخنیکی و سکتوری شاروالی هرات دستور داد تا با جدیت در حصۀ بازنمودن مسیرهای کانال‌های سطح شهر توجه داشته و یا مسیرهای کانال‌هایی که از جانب شماری از باشندگان محلی نواحی شهری مسدود گردیده‌اند، باز و پاک‌کاری شوند.
آقای مشفق همچنین از وکلای گذر و باشندگان محلی نواحی دهم و چهاردهم شهر خواست تا در قسمت پاکی کانال‌های قدیمی و تازه اعمارشده‌ی این ناحیه توجه داشته و با اداره شاروالی همکار باشند.
این در حالیست که سر از امروز، کمیته اضطرار شاروالی هرات تشکیل جلسه داده، ساحات آسیپ‌پذیر سطح شهر را تشخیص و تمامی امکانات در دسترس شاروالی هرات برای مهار سیلاب‌ها، کاهش خطرات احتمالی و کاهش خسارات به شهروندان در هوتل پارک در حالت آماده باش قرار گرفته‌اند.