ورکشاپ مبارزه با فساد اداری در نواحی سوم و چهارم شاروالی هرات برگزار شد

ورکشاپ مبارزه با فساد اداری در نواحی سوم و چهارم شاروالی هرات به ادامه این روند در نواحی شهری از جانب ریاست حکومتداری شهری به همکاری تخنیکی برنامه شَهَر برای مسئولان و کارمندان این آمریت راه‌اندازی گردید.
در این ورکشاپ عبدالسمیع وفا رئیس حکومتداری شهری شاروالی هرات اظهار داشت که استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری در شاروالی‌ها به تأسی از فرمان نمبر ۴۵ مقام عالی ریاست دولت ج.ا.ا در راستای حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد چندی پیش تحت رهبری اداره ارگان‌های محلی تدوین گردیده است و دفاع از مالکیت شهروندان و حفظ منافع آنان را از جمله استراتیژی مبارزه با فساد اداری در شاروالی‌های کشور دانست.
در همین حال رئیس حکومتداری شهری شاروالی هرات از تلاش‌های هیئت رهبری این اداره در راستای مبارزه با فساد اداری همراه با سیستم‌سازی روند خدمات‌رسانی و میکانیزم‌های نوین در این عرصه سخن گفت.
آقای وفا همچنین تحکیم و تعمیم حاکمیت قانون، ایجاد اداره و مدیریت سالم، حراست از ملکیت‌ها و منافع عامه، تأمین و افزایش شفافیت از اجراآت، افزایش حسابدهی به مردم، پاسخگویی اجراآت به نیازمندی‌های شهروندان و افزایش رضایت و اعتماد عامه نسبت به اداره را از جمله اهداف اساسی استراتیژی مبارزه با فساد اداری در شاروالی هرات دانست.