شاروال هرات: ایجاد یک سیستم شفاف و پاسخگو به مردم یکی از اولویت‌های کاری در اداره شاروالی است

مسئولان دیده‌بان شفافیت افغانستان در دیدار با غلام حضرت مشفق شاروال هرات پیرامون نظارت از تطبیق پروژه‌های انکشافی، حساب‌دهی به مردم، حق دسترسی به اطلاعات و ایجاد یک سیستم شفاف ارزیابی و نظارتی گفتگو نمودند.
آنان با بیان اینکه این دفتر تیم‌های رضاکارانه‌ای را از میان شهروندان برای ایجاد انگیزۀ نظارتی از سوی مردم تشکیل داده و خواهان هماهنگی و همکاری شاروالی هرات در این زمینه شدند.
مسئولان دیده‌بان شفافیت افغانستان همچنین از راه‌اندازی سیمینارهای آموزشی برای کارمندان اداره شاروالی در راستای دسترسی به اطلاعات سخن گفتند.
در همین حال شاروال هرات ضمن ابراز خرسندی از کارکرد دیده‌بان شفافیت افغانستان، همکاری با این نهاد را در عرصه دسترسی به اطلاعات، مبارزه با فساد اداری و حساب‌دهی درست به مردم به‌عنوان یکی از گام‌های مؤثر خواند.
آقای مشفق همچنین نظارت مردم از کارکرد و فعالیت‌های این اداره، حساب‌دهی به آنان، حق دسترسی به اطلاعات و ایجاد یک سیستم شفاف و پاسخگو را از اولویت‌های کاری خویش دانست.